مطالعات پژوهشي

مطالعات پژوهشی پژوهشکده از سال 1389 تا کنون

 

ردیف

 

عنوان

تصویر جلد

01

 طراحی و برگزاری مانورهای پاسخ به سوانح

 

02

 طرح امکان سنجی ایمن سازی روستاهای چاقال . قپان علیا و سفلی شهرستان مراوه تپه

 

03

 طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر بانه

جلد 1 : مطالعات لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه

 

04

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر بانه

جلد 2 : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژیوفیزیک درون چاهی

 

05

 طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر بانه

جلد 3 : مطالعات تحلیل اثر ساختگاه

 

06

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر سقز 

جلد 1 : مطالعات لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه

 

07

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر سقز

جلد 2 : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژیوفیزیک درون چاهی

08

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر سقز

جلد 3 : مطالعات تحلیل اثر ساختگاه

09

 طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر سنندج

جلد 1 : مطالعات لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه

 

10

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر سنندج

جلد 2 : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژیوفیزیک درون چاهی

 

11

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر سنندج

جلد 3 : مطالعات تحلیل اثر ساختگاه

 

12

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر کامیاران

جلد 1 : مطالعات لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه

 

13

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر کامیاران

جلد 2 : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژیوفیزیک درون چاهی

 

14

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر کامیاران

جلد 3 : مطالعات تحلیل اثر ساختگاه

 

15

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر مریوان

جلد 1 : مطالعات لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه

 

16

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر مریوان

جلد 2 : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژیوفیزیک درون چاهی

 

17

طرح ریزپهنه بندی ژیوتکنیک لرزه ای شهر مریوان

جلد 3 : مطالعات تحلیل اثر ساختگاه

 

18

طرح مطالعات ژیوفیزیک در محدوده شهرهای سنندج . سقز و مریوان

جلد 1 : مطالعات لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه

 

19

 

طرح مطالعات ژیوفیزیک در محدوده شهرهای سنندج . سقز و مریوان 

جلد 2 : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژیوفیزیک درون چاهی

 

20

طرح مطالعات ژیوفیزیک در محدوده شهرهای سنندج . سقز و مریوان

جلد 3 : مطالعات تحلیل اثر ساختگاه

 

21

طرح هادی روستای خروم

 

22

طرح هادی روستای فیلده

 

23

طرح هادی روستای گاز گیشه

 

24

طرح هادی مجموعه روستایی چوشل

 

25

مطالعات ایمن سازی و رفع خطر آبگرفتگی روستاهای قویجق . قره آغاچ و کچی سو از توابع شهرستان کلاله

جلد اول : مطالعات پایه

 

26

مطالعات ایمن سازی و رفع خطر آبگرفتگی روستاهای قویجق . قره آغاچ و کچی سو از توابع شهرستان کلاله

جلد دوم : هیدرولوژی . سیل خیزی و ارایه راهکارها و پیشنهادات

 
 

27

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان آشتیان

 

28

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان اراک

 

29

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان تفرش

 

30

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان کمیجان

 

31

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان فراهان

 

32

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان خمین

 

33

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان دلیجان

 

34

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان شازند

 

35

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان زرندیه

 

36

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان محلات

 

37

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان ساوه

 

38

مطالعات خطرپذیری استان مرکزی

راهکارهای مدیریت خطرپذیری و نقشه های خطر شهرستان خنداب

 

39

مطالعات زمین شناسی مهندسی و تحلیل پایداری دامنه روستای کشکک رامیان

جلد اول : زمین شناسی . هیدرولوژی و ژیوتکنیک

 

40

مطالعات زمین شناسی مهندسی و تحلیل پایداری دامنه روستای کشکک رامیان

جلد دوم : زمین شناسی مهندسی . تحلیل پایداری و طرح پایدارسازی

 

41

مطالعات شناسایی و ایمن سازی مخاطرات روستای چشمه لی ( شهرستان مراوه تپه )

 

 

طراحی سایت پافکو