.

آزمايشهاي غير مخرب

-          آزمايشهاي اولتراسونيك بتن

-          آزمايش چكش اشميت

-          تعيين مقاومت مصالح(بتن و فولاد) به روش آزمايشهاي غيرمخرب

-          شناسايي مشخصات هندسي اجزاي سازه­اي،  سازه­هاي مدفون و ... با استفاده از ژئورادار

-         سختي سنجي مصالح فولاد و بتن

-          تعيين سرعت انتشار امواج برشي و طولي، نوع خاك، ضخامت آبرفت، عمق سنگ كه به روش لرزه انكساري

-          انجام عمليات برداشت ميكروترمور براي تعيين پريود طبيعي ساختگاه، تعيين فاكتور تشديد، نقشه­هاي هم فركانس و هم شدت محدوده ساختگاهي

-          آزمايشهاي ارتعاش محيطي و اجباري سازه به منظور تعيين مشخصات ديناميكي سازه­ها

طراحی سایت پافکو