.

گروه مخاطرات زيست محيطي
 •      گروه پژوهشی مخاطرات زيست محيطی و بلايای جوی
گروه مخاطرات زيست محيطي و بلاياي جوي به منظور مطالعه و تحقيق بر روي انواع مخاطرات طبيعي همچون زلزله، زمين لغزش، سيل، خشكسالي، سرمازدگي و نظاير آنها و همچنين مطالعات ژئوتكنيك، مكانيابي و خطرپذيري در جهت ارائه روش‌هاي مناسب در پيشگيري و كاهش اثرات نامطلوب مخاطرات طبيعي ايجاد و فعاليت مي نمايد. همچنين پژوهش و تحقيق پيرامون شناسايي اثرات سوانح در حوزه محيط زيست؛ بسط و پژوهش در مفاهيم و محورهاي توسعه پايدار و مقوله­هاي آن با نگرش خاص بر سوانح و حوادث طبيعي بويژه بسط فرهنگ توسعه پايدار در فعاليتهاي عمراني و صنعتي با رويكرد پيشگيري از فجايع زيست محيطي و مخاطرات آن؛ تقويت و توجه به مقوله ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست به جهت يکي از راههاي پيشگيري از مخاطرات زيست محيطي ناشي از سوانح و کاهش اثرات غيرمستقيم سوانح از بُعد زيست محيطي از اصول مهم در برنامه­هاي اين گروه مي­باشد.
-        برنامه­ ها و توانمندي­ها
 • مشاوره و همكاري در مستندسازي بلاياي طبيعي
 • مطالعه مخاطرات طبيعي مناطق روستايي و شهري و شناسايي مناطق در معرض خطرات طبيعي
 • تدوين برنامه هاي مديريت سوانح و مديريت زيست محيطي براي سكونتگاههاي روستائي و شهري
 • مطالعات پهنه­بندي خطر زلزله، زمين لغزش، سيل و ... در استان­هاي کشور
 • مطالعات تثبيت زمين لغزش هاي رخ داده و ارائه راهکارهاي استقرار بهينه مناطق مسكوني
 • مطالعات تعيين حريم گسل هاي فعال بويژه در مناطق زلزله زده و تهيه نقشه گسل هاي فعال و لرزه زا
 • مطالعات روانگرايي خاك، نشست زمين، پايداري شيب‌ها، فرسايش و مسايل ژئوتكنيكي خاك ها و ارائه روش‌هاي پيش‌گيري وكاهش خسارات ناشي از آنها
 • مطالعات ريز پهنه بندي ژئوتكنيك لرزه‌اي شهرها و سكونتگاه ها
 • مطالعات خطرپذيري مخاطرات طبيعي در مقياس هاي مختلف استاني و شهرستاني
 •  

طراحی سایت پافکو