.

 

واحد مطالعات و تحقيقات كاربردي سوانح طبيعي

اين واحد در سال 1385 راه اندازي گرديد. هدف از راه اندازي اين واحد، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي در زمينه سوانح طبيعي جهت استفاده مناسب از مباحث مرتبط و ارتقاء سطح علمي اين پژوهشكده در اين زمينه بوده است.

فعاليت  اين واحد در ابتدا با مطالعه پيش نشانگرهاي زمين لرزه و بررسي و مطالعه امكان پيش بيني زمين لرزه در ايران آغاز گرديدكه به موفقيت هايي در اين زمينه از جمله ساخت چندين دستگاه با كاربري برداشت داده هاي پيش نشانگري و ثبت روش پيش بيني زمين لرزه رسيد. از جمله فعاليت هاي ديگر اين واحد، مطالعات كاربردي در زمينه بحث سيلاب شامل: بيمه سيلاب، اثرات ثانويه ناشي از رخداد سيلاب، تاثير ويژگي هاي زمين شناسي بر سيلاب و ... بوده است.  

همچنين مبحثي كه اخيرا در اين واحد مورد مطالعه قرار گرفته است، تحقيقاتي در زمينه مخاطرات محتمل در معادن است كه دليل انتخاب آن ضعف آيين نامه ها و مديريت نادرست در اين زمينه بوده كه نياز فوري جهت اصلاح قوانين، آيين نامه ها و عمليات مربوطه در مورد آن در كشور احساس مي گردد.

.

طراحی سایت پافکو