.

       جهت دانلود روي لينك مربوطه كليك فرمائيد

عنوان مقاله  لينك دانلود
شایعه زلزله روی اعصاب تهرانی ها دانلود
 ارزيابي پتانسيل زيست محيطي توسعه صنايع با تاكيد بر آلودگي هوا  دانلود
 نقش فناوريهاي نوين در مديريت آلودگي هوا در راستاي دستيابي به توسعه پايدار  دانلود
 استفاده از الگوریتمهاي DSAS درمدیریت سیلاب- مطالعه موردي: رودخانه کارون دانلود
بررسي عوامل موثر در وقوع زمين لغزش ها با استفاده از مدل فاكتور اطمينان دانلود
بررسي مدل مناسب مدلسازي پراكنش آلودگي هوا دانلود
در تهیه نقشه رواناب تولیدي در حوضه هاي شهري (SWMM ) كارايي مدل  دانلود
گزارش مقدماتي سيل شهرستان هاي چالوس و نوشهر دانلود
بررسی مشکلات حمل و نقل مواد خطرناك و راهکارهاي کاهش اثرات ناشی از مخاطرات مرتبط با آن در ایران دانلود
بررسي پارامترهاي آماري فوج لرزه اي خردادماه ۱۳۹۲ در تازه آباد( استان كرمانشاه) دانلود
تعیین میزان آسیب نسبی طبقات مختلف سازه در اثر زمین لرزه با استفاده از میکروترمورها    دانلود
الزامات اخلاقي مداخله درماني کارکنان HSE در شرایط اضطراری                دانلود
جنبه هاي اقتصادي- اجتماعي مقابله ياپاسخگويي بحران درسوانح طبيعي 
دانلود
رهنمودهاي مديريت بحران براي صنعت وتجارت   )تحليل امكانات،قابليتهاومخاطرات محتمل(  
دانلود
مراحل تهيه برنامه ملي درموضوع ايمني وسلامت شغلي     
دانلود
بازسازی و از سرگیری فعالیت های تجاری و صنعتی کارخانه ها پس از سوانح طبیعی دانلود 
بررسی چالش های پیش روی معلولین و سالمندان در معابر شهری دانلود  
بررسی خسارات و بجران های ناشی از عدم ایمنی و پایداری شریان های حیاتی در برابر زلزله دانلود  
بررسی مکانیزم تخریب ساختمان های بنایی ساخته شده با بلوک بتنی براثر زلزله وارائه راهکارهای .......
دانلود  
رهیافت های نوین مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های تاریخی
دانلود  
اصلاح شکل ساختمان رهیافتی برای کاهش اثرات مخاطره زلزله و به سازی لرزه ای مدارس شهرهای کشور
دانلود  
گزارش زمین لرزه کاشمر- استان خراسان رضوی دانلود  
گزارش زمین لرزه سیرچ- استان کرمان(بامداد روز 1394/05/09) دانلود

 

طراحی سایت پافکو