كتب موجود براي فروش

 

ليست كتابهاي موجود جهت فروش  1396 سوانح سوانح

رديف

ارزيابي رفتار سازه هاي منطقه زلزله زده قائنات

1

نگرشي تحليلي برزلزله گرمخان

2

مجموعه مقالات هشتمين سمينار بين اللمللي  براي زلزله

3

خلاصه مجموعه مقالات هشتمين سمينار بين اللمللي  براي زلزله 

4

ريز پهنه بندي لرزه اي وتهيه طيف طراحي براي شهرهاي بزرگ ( شهر تبريز )

5

 شرحي بر ويرايش 2

6

مدل رفتاري  اعضاي بتني تحت بارهاي فشاري تناوبي     

7

بررسي تجربي روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي آجري نيم اسكلت  در بربر زلزله

8

بررسي  مقاوت خاك ماسه لاي دار در اثر روانگريي با استفاده از ازمايشهاي استاتيكي و ديناميكي سه محوري

9

رفتار ساختمانهاي آجري با كلاف و بي كلاف

10

شناسايي روند گسل دورود  در مناطق آبرفتي

11

استفاده از مواد افزوني براي بهسازي  و پايدار سازي شيبهاي ماراني

12

تاثير توپوگرافي در مقابل  زلزله در چند شهر مجاور كوه

13

روشهاي ساخت و مقاوم سازي ساختمانهاي  چوبي

14

مباني وضوابط طرح و اجراي ساختمانهاي بنايي

15

تحليل لغزش گلديان

16

ارزيابي كميت و كيفيت  توليد مصالح ساختماني موجود

17

نقش فرم الكو ،اندازه سكونتگاهها در كاهش خطرات ناشي وقوع زلزله

18

ارزيابي بازسازي سه شهر زلزله زده ايران با تكيه برتحليل آسيب پذيري ان در برابر زلزله ( جلد دوم ، كلبافت )

19

شيوه هاي سكونت گزيني وگونه هاي مساكن روستايي

20

روشي براي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح داراي ديوار برشي

21

برنامه هاي اموزشي جهت پيشگيري  از فعاليتهاي انساني موثر در وقوع زمين لغزش

22

راهنماي مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي موجود

23

ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي موجود به روش atc    ( مطابق  با استاندارد 2800 زلزله ايران )

24

شناسنامه فني ساختمانهاي فولادي

25

كاهش خطر پذيري لرزه اي شهر تهران 

26

بهبود عمليات بنايي با آجر و بررسي ملاتهاي متداول در ايران

27

خسارات اقتصادي  زلزله سال 1369  شمال ايران 

28

ارزيابي كميت و كيفيت توليد و عرضه و تقاضاي  مصالح ساختماني در مناطق زلزله زده

29

پنجمين كنفرانس زمين شناسي  و محيط زيست ايران

30

خلاصه مجموعه مقالات انگليسي جلد   بزرگ

31

خلاصه مجموعه مقالات انگليسي جلد 1

32

 

جمع

 

 

طراحی سایت پافکو